کفپوش ایرانی آکام در مجلس شورای اسلامی

نمایشگاه تجهیزات و لوازم ورزشی داخلی در محل مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1398

 قسمتی از گفتگوی محمد خانی فرد، مدیر عامل شرکت ورزشی آکام و حسن پوربیگلری، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی هنگام بازدید از غرفه شرکت کفپوش و تجهیزات ورزشی آکام سالن

کفپوش ورزشی ایرانی