تیزر نصب کفپوش سالن ورزشی آکام

فیلم نصب کفپوش آکام در سالن کرونی شیراز